Search for more Public Notices in your area
General

FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL - COUNCIL TAX 2022-23

Notice ID: MFN0648088

Notice effective from
25th February 2022 to 27th March 2022

FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL - COUNCIL TAX 2022-23 CYNGOR SIR Y FFLINT - Y DRETH GYNGOR 2022-23

LOCAL GOVERNMENT FINANCE ACT 1992 (SECTION 30(2) DEDDF CYLLID LLYWODRAETH LEOL 1992 (ADRAN 30(2)

LOCAL GOVERNMENT ACT 2003 (PART 6 75(2) SECTION 12) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2003 (RHAN 6 75(2) ADRAN 12)

HOUSING (WALES) ACT 2014 (SECTION 139) DEDDF TAI (CYMRU) 2014 (ADRAN 139)

At a meeting of the Council held on Tuesday 15 February 2022, the Council Mewn Cyfarfod o'r Cyngor a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 15 Chwefror 2022

resolved that the Council Tax for the various parts of the County Council be set penderfynodd y Cyngor y dylid gosod y Dreth Gyngor ar gyfer amrywiol ardaloedd y

as follows: Cyngor Sir fel a ganlyn:

VALUATION BANDS/BANDIAU PRISIANT
AREA
I
Argoed  1198.71  1398.49  1598.28  1798.06  2197.63  2597.20  2996.77  3596.12  4195.47
Bagillt  1198.31  1398.02  1597.75  1797.46  2196.90  2596.33  2995.77  3594.92  4194.07
Broughton & Bretton
Brychdyn a Bretton  1206.54  1407.62  1608.72  1809.80  2211.98  2614.16  3016.34  3619.60  4222.86
Brynford / Brynffordd  1218.79  1421.92  1625.05  1828.18  2234.44  2640.71  3046.97  3656.36  4265.75
Buckley / Bwcle  1209.80  1411.43  1613.07  1814.70  2217.97  2621.24  3024.50  3629.40  4234.30
Caerwys  1216.48  1419.22  1621.97  1824.71  2230.20  2635.69  3041.19  3649.42  4257.65
Cilcain  1204.66  1405.44  1606.22  1806.99  2208.54  2610.10  3011.65  3613.98  4216.31
Connahs Quay / Cei Connah  1216.32  1419.04  1621.76  1824.48  2229.92  2635.36  3040.80  3648.96  4257.12
Flint / Y Fflint  1209.90  1411.55  1613.20  1814.85  2218.15  2621.45  3024.75  3629.70  4234.65
Gwernaffield & Pantymwyn  1200.28  1400.33  1600.38  1800.42  2200.51  2600.61  3000.70  3600.84  4200.98
Gwernymynydd  1197.88  1397.53  1597.18  1796.82  2196.11  2595.41  2994.70  3593.64  4192.58
Halkyn / Helygain  1202.38  1402.78  1603.18  1803.57  2204.36  2605.16  3005.95  3607.14  4208.33
Hawarden / Penarlag  1206.68  1407.78  1608.90  1810.01  2212.24  2614.46  3016.69  3620.02  4223.35
Higher Kinnerton  1206.15  1407.17  1608.20  1809.22  2211.27  2613.32  3015.37  3618.44  4221.51
Holywell / Treffynnon  1227.86  1432.49  1637.14  1841.78  2251.07  2660.35  3069.64  3683.56  4297.48
Hope / Yr Hob  1218.36  1421.42  1624.48  1827.54  2233.66  2639.78  3045.90  3655.08  4264.26
Leeswood / Coed Llai  1224.99  1429.15  1633.32  1837.48  2245.81  2654.14  3062.47  3674.96  4287.45
Llanasa  1199.93  1399.91  1599.91  1799.89  2199.87  2599.84  2999.82  3599.78  4199.74
Llanfynydd  1203.08  1403.58  1604.10  1804.61  2205.64  2606.66  3007.69  3609.22  4210.75
Mold / Yr Wyddgrug  1220.68  1424.12  1627.57  1831.01  2237.90  2644.79  3051.69  3662.02  4272.35
Mostyn  1206.11  1407.12  1608.15  1809.16  2211.20  2613.23  3015.27  3618.32  4221.37
Nannerch  1212.26  1414.29  1616.34  1818.38  2222.47  2626.55  3030.64  3636.76  4242.88
Nercwys  1219.71  1422.99  1626.28  1829.56  2236.13  2642.70  3049.27  3659.12  4268.97
Northop / Llaneurgain  1193.84  1392.80  1591.78  1790.75  2188.70  2586.64  2984.59  3581.50  4178.41
Northop Hall  1202.60  1403.03  1603.47  1803.90  2204.77  2605.64  3006.50  3607.80  4209.10
Penyffordd  1213.47  1415.71  1617.96  1820.20  2224.69  2629.18  3033.67  3640.40  4247.13
Queensferry  1213.63  1415.90  1618.17  1820.44  2224.98  2629.53  3034.07  3640.88  4247.69
Saltney  1206.24  1407.27  1608.32  1809.35  2211.43  2613.51  3015.59  3618.70  4221.81
Sealand  1206.84  1407.98  1609.12  1810.26  2212.54  2614.82  3017.10  3620.52  4223.94
Shotton  1212.29  1414.33  1616.39  1818.43  2222.53  2626.62  3030.72  3636.86  4243.00
Trelawnyd & Gwaenysgor  1217.44  1420.34  1623.25  1826.15  2231.96  2637.77  3043.59  3652.30  4261.01
Treuddyn  1210.22  1411.92  1613.63  1815.33  2218.74  2622.15  3025.55  3630.66  4235.77
Whitford / Chwitffordd  1209.49  1411.07  1612.65  1814.23  2217.39  2620.56  3023.72  3628.46  4233.20
Ysceifiog  1205.31  1406.19  1607.08  1807.96  2209.73  2611.50  3013.27  3615.92  4218.57
In line with Section 12 of the Local Government Finance Act 1992 (as amended) and the Council Tax (Prescribed Classes of Dwellings) (Wales) (Amendment) Regulations 2004 the Council is required to determine the level of discount (if any) which may be granted to a dwelling which is not a person's sole and main residence and which is furnished, otherwise referred to as a 'second home' (Prescribed Classes A and B) and to a dwelling which is both unoccupied and unfurnished, otherwise referred to as a 'long term empty' property (Prescribed Class C). For the financial year 2022-23, the Council has determined that NO DISCOUNT shall be granted to all such properties.
In accordance with section 12a and 12b of the Local Government Finance Act 1992, as inserted by section 139 of the Housing Act 2014, by virtue of a determination made at Council on 1st March 2016, the Council Tax Premium scheme will continue to apply from 1st April 2022. Therefore, unless there are exceptions to be applied in line with The Council Tax (Exceptions to Higher Amounts) (Wales) Regulations 2015, Council Tax shall be charged at a premium rate of 50% above the standard rate of Council Tax for those dwellings that are defined as 'second homes'. A Council Tax premium of 50% will also apply to those dwellings defined as 'long term empty' which have been empty for a continuous period of one year.
Yn unol ag adran 12 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (fel y'i diwygiwyd), a Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig ar gyfer Anheddau) (Cymru) (Diwygio) 2004, mae'n ofynnol i'r Cyngor bennu lefel y gostyngiad (os unrhyw ostyngiad) ar annedd os nad yr annedd hwnnw yw unig gartref y person sy'n talu'r Dreth Gyngor, na'i brif gartref, ac os yw wedi'i ddodrefnu, sef y math o annedd y cyfeirir ato fel 'ail gartref' (Dosbarthiadau Rhagnodedig A a B) ac ar annedd nad oes neb yn byw ynddo ac nad yw wedi'i ddodrefnu, sef y math o annedd y cyfeirir ato fel 'eiddo gwag hirdymor (Dosbarth Rhagnodedig C). Ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23, mae'r Cyngor wedi penderfynu NA FYDD GOSTYNGIAD ar eiddo sy'n perthyn i'r dosbarthiadau hyn. Yn unol ag adran 12a a 12b Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, fel y'i cynhwysid gan adran 139 Deddf Tai 2014, yn rhinwedd penderfyniad a wnaed mewn cyfarfod o'r Cyngor ar 1 Mawrth 2016, bydd cynllun Premiwm y Dreth Gyngor yn parhau i fod yn berthnasol o 1 Ebrill 2022. Felly, oni bai bod eithriadau i'w gweithredu yn unol a Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Eithriadau rhag Symiau Uwch) (Cymru) 2015, bydd y Dreth Gyngor yn cael ei chodi ar gyfradd bremiwm o 50% yn uwch na chyfradd safonol y Dreth Gyngor ar gyfer yr anheddau hynny a ddiffinnir fel 'ail gartrefi'. Bydd Premiwm y Dreth Gyngor o 50% hefyd yn berthnasol i'r anheddau hynny a ddiffinnir fel 'eiddo gwag hirdymor', sef eiddo sydd wedi bod yn gyson wag am flwyddyn gyfan.
Gary Ferguson, Corporate Finance Manager / Rheolwr Cyllid Corfforaethol

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0648088.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices