Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0646088

Notice effective from
11th February 2022 to 13th March 2022

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 063036 - Demolition of hotel and erection of 8 no. detached dwellings at Plas Ifan Hotel, Northop Hall - Amended Plans Received (The
proposed development does not accord with the provisions of the
development plan in force in the area to which the application relates). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 4th March 2022 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

orin writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference
orin
number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 11th day of February 2022.

www.flintshire.gov.uk


DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU
CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN OL ERTHYGL 12
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cytlwyno
i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
063036 - Dymchwel gwesty a chodi 8 annedd ar wahan yng Ngwesty Plas Ifan, Northop Hall - Derbyniwyd cynlluniau diwygiedig (Nid yw'r datblygiad yn unol a darpariaethau'r cynllun datblygu sydd mewn grym yn yr ardal y mae'r cais yn ymwneud ag ef). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a
dogfennau eraill tan 4 Mawrth 2022 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov

.
uk neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr
Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn
y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac
Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint.
Dyddiedig 11 Chwefror 2022.

www.siryfflint.gov.uk

Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint
Sir y Ff lint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0646088.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices