Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990 PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

Notice ID: MFN0623061

Notice effective from
27th August 2021 to 26th September 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990 PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 063189 - Conversion of basement/store to form office at St John's Church, High Street, Connah's Quay, Deeside. (This development affects the setting of a Listed Building).
to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 063189
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 17th September 2021 on our website at www.

flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 27th day of August 2021. TEMPORARY TRAFFIC NOTICE
TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 ASTON
The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 27th August 2021 to make an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in Old Aston Hill between its junctions with A494(T) Eastbound Dual Carriageway for an approximate distance of 100 metres, Aston in the County of Flintshire.
The reason for the closure is to facilitate construction of a shared use path with associated works by Denbighshire County Council. The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs.
It is anticipated that the Order will come into force on 12th September 2021, or as soon as possible thereafter. The road will only be closed for 12 weeks, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. A B/FCC (TTFiO) 040841.
A B/FCC (TTFiO) 040841.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.
Dated this 27th day of August 2021.
NOTICE OF TEMPORARY ONE WAY TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 MOLD
Flintshire County Council has made an Order which will make Earl Road between its junctions with West View and B5444 High Street, Mold subject to a one-way system, prohibiting vehicles from proceeding in a north easterly direction. The reason for the restrictions is to facilitate diversion of electrical cabling with associated works by O'Connor Utilities Limited on behalf of Scottish Power Systems. The alternative routes for vehicles will be advertised on site by the use of prescribed signs. Pedestrian access through the prohibited section will be maintained throughout the period of the works.
The Order comes into force on 28th August 2021. It is anticipated that the road will only be restricted for 1 week, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. A B/FCC (TTRO) 040715.
A B/FCC (TTRO) 040715.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 27th day of August 2021.
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 RHOSESMOR
Flintshire County Council has made an Order which prohibits any vehicle from proceeding in Berth Ddu Loop Road from its southerly junction with B5123 for an approximate distance of 90 Metres, Rhosesmor in the County of Flintshire. The reason for the closure is to facilitate Electrical Cabling with associated works by O'Connor Utilities on behalf of Scottish Power Systems.
The alternative route available for vehicles will be signed accordingly by the use of prescribed signs.
The Order comes into force on the 31st August 2021. It is anticipated that the road will only be closed for 4 weeks, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. A B/FCC (TTRO) 040712.
A B/FCC (TTRO) 040712.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 27th day of August 2021.
NOTICE OF EXTENSION OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL (PUBLIC FOOTPATH NOS. 25 & 26 IN THE COMMUNITIES OF NERCWYS AND TREUDDYN) (TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS) ORDER 2019
The above Order came into force from the 4 March 2019 for a period of 6 months, until and including 3rd September 2019 (subsequently extended until and including 3rd September 2021).
Notice is now hereby given that the said Order made by Flintshire County Council has been continued in force with the approval of the Welsh Government until and including 3rd March 2022.
The effect of the Order is that no person shall proceed in using:-
1. That section of the Public Footpath No. 26 in the Community of Treuddyn from its junction with Mynydd Ddu/Black Mountain at National Grid Reference (NGR) 32332 35763, to its junction with Public Footpath No. 25 in the Community of Nercwys at NGR 32333 35816

2. That section of Public Footpath No. 25 in the Community of Nercwys from its junction with Public Footpath No. 26 in the Community of Treuddyn at NGR 32333 35716 to its junction with Public Footpath No. 26 in the Community of Nercwys at NGR 32338 38530.

The reason for the closure is to protect the public following a landslip affecting the footpaths.
There is no alternative route available. AB/031874.
AB/031874.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 27th day of August 2021.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990
RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
063189 - Trawsnewid islawr/storfa i ffurfio swyddfa yn Eglwys St John's, Stryd Fawr, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig).
- Trawsnewid islawr/storfa i ffurfio swyddfa yn Eglwys St John's, Stryd Fawr, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig).
Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 17 Medi 2021 ar ein gwefan

sefwww.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau yngBi a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint
Dyddiedig 27 Awst 2021. HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 ASTON
Mae Cyngor Sir y Fflint, ddim cynt na 7 diwrnod o 27 Awst 2021, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd gyrru cerbydau ar hyd Old Aston Hill rhwng cyffyrdd A494(f) Ffordd Ddeuol Tua'r Dwyrain am bellter o tua 100 o fetrau, Aston yn Sir y Fflint.
Y rheswm dros gau'r ffordd yw hwyluso gwaith adeiladu llwybr a rennir gyda gwaith cysylltiedig gan Gyngor Sir Ddinbych.

Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd amgen. Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 12 Medi 2021, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau am 12 wythnos, oni bai y cwblheir y gwaith yn gynt, ond am gyfncd o ddim mwy na deunaw mis. A B/FCC (TTRO) 040841.
A B/FCC (TTRO) 040841.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
Dyddiedig 27 Awst 2021.
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 YR WYDDGRUG
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwneud Heol yr larll,
rhwng ei chyffyrdd a Threm y Gorllewin a Stryd Fawr B5444, yr Wyddgrug, yn ffordd
unffordd gan wahardd cerbydau rhag teithio i gyfeiriad y gogledd ddwyrain.
Mae angen y cyfyngiadau hyn er mwyn i O'Connor Utilities Limited ailgyfeirio ceblau
trydan ac ymgymryd a gwaith cysylltiedig ar ran Scottish Power Systems.
Bydd arwyddion penodol wedi'u gosod ar y safle i ddangos y llwybrau teithio amgen ar
gyfer cerbydau. Bydd mynediad yn cael ei ganiatau i gerddwyr drwy gydol cyfnod y gwaith,
Daw'r Gorchymyn i rym ar 28 Awst 2021. Rhagwelir y bydd y ffordd wedi'i chyfyngu
am wythnos yn unig, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt, gydag amod na fydd yn
fwy na deunaw mis.
A B/FCC (TTRO) 040715.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
Dyddiedig 27 Awst 2021.
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 RHOSESMOR
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd Ffordd Ddolennog Berth Ddu o'i chyffordd ddeheuol B5123 am oddeutu 90 metr, yn Rhosesmor, Sir y Fflint.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn i O'Connor Utilities wneud gwaith ar y ceblau trydan a gwaith cysylltiedig ar ran Scottish Power Systems.
Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod yn dangos y ffordd amgen ar gyfer cerbydau. Daw'r Gorchymyn i rym ar 31 Awst 2021. Rhagwelir y bydd y ffordd ar gau am 4 wythnos yn unig, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt, gydag amod na fydd ar gau am fwy na deunaw mis. A B/FCC (TTRO) 040712.
A B/FCC (TTRO) 040712.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
Dyddiedig 27 Awst 2021.
RHYBUDO O YMESTYN GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 GORCHYMYN (LLWYBRAU CYHOEDDUS RHIFAU 25 A 26 YNG NGHYMUNEDAU NERCWYS A THREUDDYN) (RHYBUDD O ORCHYMYN CERDDWYR DROS DRO) 2019
Daeth y Gorchymyn uchod i rym ar 4 Mawrth 2019 am gyfnod o 6 mis, hyd at ac yn cynnwys 3 Medi 2019 (cafcdd ei ymestyn yn dilyn hynny hyd at ac yn cynnwys 3 Medi 2021).
Rhoddir rhybudd drwy hyn fod y Gorchymyn uchod a wnaed gan Gyngor Sir y Fflint wedi'i ymestyn gyda chymeradwyaeth Uywodraeth Cymru hyd at ac yn cynnwys 3 Mawrth 2022.
Effaith y Gorchymyn yw na fydd unrhyw un yn teithio ar hyd:-
1. Y rhan o Lwybr Troed Cyhoeddus Rhif. 26 yng Nghymuned Treuddyn o'i gyffordd a Mynydd Du / Black Mountain yng Nghyfeimod Grid Cenedlaethol (NGR) 32332 35763 i'w gyffordd a Uwybr Troed Cyhoeddus Rhif. 25 yng Nghymuned Nercwys yn NGR 32333 358816

2. Y rhan o Lwybr Cyhoeddus Rhif. 25 yng nghymuned Nercwys o'i gyffordd a Uwybr Troed Cyhoeddus Rhif. 26 yng Nghymuned Treuddyn yn NGR 32333 35716 i'w gyffordd a Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif. 26 yng Nghymuned Nercwys yn NGR 32338 38530.

Y rheswm dros gau'r llwybrau yw gwarchod y cyhoedd yn dilyn tirlithriad sy'n effeithio'r llwybr troed.

Nid oes llwybr arall ar gael. AB/031874.
AB/031874.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sr y Fflht Dyddiedig 27 Awst 2021.

www.siryfflint.gov.uk

  Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0623061.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices