Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL ROSE AND CROWN TO COUNTY BOUNDARY

Notice ID: WAR2118505

Notice effective from
23rd June 2021 to 23rd July 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD Y ROSE AND CROWN I FFIN Y SIR RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddlnbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 23 Mehefin 2021 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r darn o ffordd a elwir yn Ffordd y Rose and Crown i (Tin y sir ym mhont Rhydtalog (B5430), Graianrhyd, s/n ymestyn tua'r de-ddwyrain o'r gyffordd a'r ffordd a elwir yn Gyffordd Graianrhyd Farm gyferbyn a I6n y Rose and Crown i Aber Tainant i (Tin y sir am bellter o oddeutu 2km.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Sunbelt Rentals wneud gwaith ar y gwifrau uwchben.
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y llwybr amgen yn mynd ar hyd yr A5104, Ffin Sirol Rhyd y Ceirw i'rA5104, cyffordd Rhyd y Ceirw i ffin y sir, cyffordd yr ysgol i ffin yr ardal, B5430 cyffordd Llanarmon yn lal i Ysgol Gynradd Graianrhyd.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL ROSE AND CROWN TO COUNTY BOUNDARY
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 23rd June 2021 to make an Order prohibiting vehicles using that length of the road known as Rose and Crown to County Boundary at Rhydtalog Bridge (B5430), Graianrhyd, which extends south­eastward from its junction with the road known as Graianrhyd Farm Junction Opposite Rose and Crown to Aber Tainant Lane to the county boundary for a distance of approximately 2km.
The closure is necessary to facilitate overhead line works by Sunbelt Rentals.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via A5104, Rhyd y Ceirw County Boundary to A5104, Rhyd y Ceirw Junction to County Boundary, School Junction to Area Boundary, B5430 Llanarmon yn lal Junction to Graianrhyd County Primary School.
The Order is effective from 12th July 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 16th July 2021.
Dated: 23 June 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 12 Gorffennaf 2021 am ddeunaw mis, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt. Rhagwelir y bydd y gwaith wedi'i gwblhau ar 16 Gorffennaf 2021.
Dyddiedig: 23 Mehefin 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2118505.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices