Search for more Public Notices in your area
Planning

RHYBUDD O DDATBLYGIAD NOTICE OF PROPOSED ARFAETHEDIG DEVELOPMENT

Notice ID: WAR2119385

Notice effective from
23rd June 2021 to 23rd July 2021

RHYBUDD O DDATBLYGIAD NOTICE OF PROPOSED ARFAETHEDIG DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 02/2021/0589/LB - 139 Stryd Mwrog, Rhuthun - Gosod blwch prlf gyflenwad nwy o flaen yr annedd (Cais Adeilad Rhestredig).
LBS73 - Rhif cais 14/2021/0570/PS - Fachlwyd Farm, Cyffylliog, Rhuthun - Amrywio amod rhif 2 o ganiatad adeilad rhestredig rhif 14/2020/0231 i ganiatau newid arfaethedig i'r manylder a manyleb ar gyfer y ffenestri a drysau allanol i'r prif adeilad.
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 02/2021/0589/LB - 139 Mwrog Street, Ruthin - Installation of a gas mains box to front of dwelling (Listed Building application).
LBS73 - Application No. 14/2021/0570/PS -Fachlwyd Farm, Cyffylliog, Ruthin - Variation of condition 2 of listed building consent code number 14/2020/0231 to allow proposed change in detail and material specifications for the window and external doors to the main building.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 23 June 2021 until 14 July 2021 on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 14 July 2021.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 23 Mehefin 2021 i 14 Gorffennaf 2021 drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 14 Gorffennaf 2021.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2119385.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices