Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR2115246

Notice effective from
16th June 2021 to 16th July 2021

RHYBUDD O DDATBLYGIAD NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoll Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedl derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 13/2021/0473/LB - The Barn, Efenechtyd, Rhuthun - Codi porthladd car ar ochr yr annedd gyda balconl drosodd a grisiau troellog metel ar gyfer mynedlad allanol (cais Adeilad Rhestredig.
LB - Rhif cais 03/2021/0585/LB - Fouzis Cafe Bar And Pizzeria, The Royal Hotel, Stryd Y Bont, Llangollen - Cadw 2 adlen ol-dynadwy (cais Adeilad Rhestredig).
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 13/2021/0473/LB - The Barn, Efenechtyd, Ruthin - Erection of a carport to side of dwelling with balcony over and a metal spiral staircase for external access (Listed Building application).
LB-Application No. 03/2021/0585/LB - Fouzis Cafe Bar And Pizzeria, The Royal Hotel, Bridge Street, Llangollen - Retention of 2 no. retractable awnings (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 16 June 2021 until 7 July 2021 on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 7 July 2021.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 16 Mehefin2021 i 7 Gorffennaf 2021 drwyein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 7 Gorffennaf 2021.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Attachments

WAR2115246.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices