Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL A547 BORTH ROUNDABOUT TO COUNTY BOUNDARY

Notice ID: WAR2111622

Notice effective from
16th June 2021 to 16th July 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH A547 CYLCHFAN BORTH AT FFIN Y SIR RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r A547 o Gylchfan Borth at Ffin Ardal Bodelwyddan yn Sir Ddinbych, am ei hyd cyfan. Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Sunbelt Rentals ymgymryd 3 gwaith ar geblau ffibr ac uniadau (ar ran Openreach). Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL A547 BORTH ROUNDABOUT TO COUNTY BOUNDARY
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the entire length of A547 Borth Roundabout to Area Boundary, Bodelwyddan in the County of Denbigh. The closure is necessary to facilitate fibre cabling and jointing works by Sunbelt Rentals (on behalf of Openreach). Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative routes will be:
Clockwise: via A547, A525, A55 Anticlockwise: via St. Asaph Avenue, A548, A547, A55, A525.
The Order is effective from 21/06/2021 -25/06/2021, between the hours of 21:00 and 06:00 subject to a maximum eighteen month order life.
Dated: 16 June 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
?yma'r llwybrau amgen y bydd arwyddion ar eu cyfer:-
Yn glocwedd: ar yr A547, A525, A55
Yn wrthglocwedd: trwy Rodfa Llanelwy, A548,
A547, A55, A525.
Bydd y Gorchymyn mewn grym o 21/06/2021 -25/06/2021, rhwng 21:00 a 06:00 ac ni all fod mewn grym am gyfnod hirach na deunaw mis.
Dyddiedig: 16 Mehefin 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrtiyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2111622.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices