Search for more Public Notices in your area
Traffic

VARIOUS ROADS GRAIANRHYD NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF

Notice ID: WAR2111615

Notice effective from
16th June 2021 to 16th July 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH AMRYWIOL FFYRDD GRAIANRHYD RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 16 Mehefin 2021 I wneud Gorchymyn yn atal cerbydau mag defnyddio darnau o'r ffordd a gyfeirir ati yn yr atodlen isod. Mae angen cau'r ffordd I hwyluso mynediad diogel I strwythurau tanddaearol i osod ceblau ffelbr optlg gan Sunbelt Rentals ar ran Openreach.
Bydd mynediad ar gael I gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ar hyd B5428, o gyffordd B5430 at Pant y Gwylanod, Pant y Gwylanod at Groesffordd Eryrys, Eryrys at Bryn Defald.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 5 Gorffennaf 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblhelr y gwalth, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn para tan tua 9 Gorffennaf 2021.
Atodlen
Darnau o Ffordd yn Graianrhyd yn Sir Ddinbych
1) Ar hyd y ffordd ddl-ddosbarth gyfan a elwir yn Rose and Crown at y Fynwent, s/n ymestyn tua'r gogledd o'i chyffordd a'r B5430 am bellter o tua 540m.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
VARIOUS ROADS GRAIANRHYD NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 16th June 2021 to make an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closure is necessary to facilitate safe access to underground structures to install fibre optic cables by Sunbelt Rentals on behalf of Openreach.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via B5430, From B5430 Junction to Pant y Gwylanod, Pant y Gwylanod to Eryrys Crossroads, Eryrys to Bryn Defaid.
The Order is effective from 5th July 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 9th July 2021.
Schedule
Lengths of road at Graianrhyd in the County of Denbigh
1) The entire length of the unclassified road known as Rose and Crown to Cemetery, which extends northward from its junction with the B5430 for a distance of approximately 540m.

2) That length of the unclassified road known as Bryn Defaid to Cemetery which extends northward from the road known as Rose and Crown to Cemetery to its junction with the road known as Tan y Graig to Tyn y Pistyll for a distance of approximately 1.15km.

Dated: 16 June 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
2) Hyd y ffordd ddl-ddosbarth a elwir yn Bryn Defaid at y Fynwent sy'n ymestyn tua'r gogledd o'r ffordd a elwir yn Rose and Crown at y Fynwent at ei chyffordd S'r ffordd a elwir yn Tan y Graig atTyny Pistyll am bellter o tua 1.15km.
Dyddiedig: 16 Mehefin 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2111615.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices