Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF INTENDED DISPOSAL OF OPEN SPACE LAND LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 LAND ADJACENT TO 32 BASTION GARDENS, PRESTATYN DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: WAR2113666

Notice effective from
16th June 2021 to 16th July 2021

HYSBYSIAD O FWRIAD I WAREDU TIR MAN AGORED
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 TIR WRTH YMYL 32 GERDDI BASTION, PRESTATYN
CYNGOR SIR DDINBYCH
HYSBYSIAD O FWRIAD CYNGOR SIR DDINBYCH ("y Cyngor") i Waredu Tir Man Agored:
Rhoddir Rhybudd drwy hyn, yn unol ag adran 23 (2A) Deddf Llywodraeth Leol 1972 ("y Ddeddf'), bod Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu arfer ei bwerau i waredu darn o dir wrth ymyl 32 Gerddi Bastion, Prestatyn, Sir Ddinbych LL19 7LU, 2 fetr I'r dwyrain a 30 metr i'r de, ac a ddangoslr gyda llinell goch ar y cynllun ynghlwm.
Mae'r Cyngor yn credu bod tlr dan sylw yn cynnwys rhan o fan agored yn unol ag Adran 123 (2A) y Ddeddf ac felly mae'n rhaid iddo ystyried unrhyw wrthwyneblad a wnelr i'r gwaredu arfaethedig.
NOTICE OF INTENDED DISPOSAL OF OPEN SPACE LAND LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 LAND ADJACENT TO 32 BASTION GARDENS, PRESTATYN DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL ("the Council") Notice of Intended Disposal of Open Space Land:
NOTICE is hereby given pursuant to section 123 (2A) of the Local Government Act 1972 ("the Act") that Denbighshire County Council intends to exercise its powers to dispose of the parcel of land adjacent to 32 Bastion Gardens, Prestatyn, Denbighshire LL19 7LU comprising 2 metres to the East and 30 metres to the South and shown edged red on the attached plan.
The Council consider that the parcel of land consists of part of an open space within the meaning of Section 123 (2A) of the Act and is therefore required to consider any objections to the proposed disposal which may be made to it.
Objections to the intended disposal must be made in writing and addressed to Elen Williams by email to

legal.businesssupport@denbighshire.gov.uk

or by post to the Legal Department, Denbighshire County Council, PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ within 2 weeks and state the grounds for the objection of the disposal.
Date: 16 June 2021.
Elen Williams, Legal, Democratic and HR Services Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, LL15 1YN.
?ylld anfon gwrthwynebiadau I'r gwaredu arfaethedig yn ysgrifenedig at Elen Williams i

cyfreithiol.cymorthbusnes@sirddinbych.gov.uk

neu drw/r post i'r Adran Gyfreithiol, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ o fewn pythefnos gan nodi'r rhesymau dros wrthod y gwaredu.
Dyddiad: 16 Mehefin2021.
Elen Williams, Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2113666.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices