Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR2108255

Notice effective from
9th June 2021 to 9th July 2021

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 28/2021/0397 - 7 Stryd Yr Ysgol, Henllan, Dinbych - Gosod boeler allanol sy'n llosgi olew gyda hylif a rheiddiaduron newydd (cais Adeilad Rhestredig).
LBS73 - Rhif cais 15/2021/0502 - Adeiladau allanol yn Plas Farm, Llanarmon Yn lal -Amrywio amod 2 caniatad adeilad rhestredig Cod 15/2018/0965 er mwyn amrywio'r rhestr o gynlluniau a cymeradwy i ganiatau dylunio diwygiedig.
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 9 Mehefin 2021 i 30 Mehefin 2021 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 30 Mehefin 2021.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 28/2021/0397 - 7 School Street, Henllan, Denbigh - Installation of oil-fired external boiler with flue and new radiators (Listed Building application).
LBS73 - Application No. 15/2021/0502 -Outbuildings at Plas Farm, Llanarmon Yn lal -variation of condition 2 of listed building consent code 15/2018/0965 to vary the list of approved plans to allow amended design
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 9 June 2021 until 30 June 2021 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 30 June 2021.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2108255.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices