Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2095895

Notice effective from
2nd June 2021 to 2nd July 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH HIGHLANDS CLOSE, RHUDDLAN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwmod o 2 Mehefin 2021 yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r dam hwnnw o Highlands Close, Rhuddlan, Sir ?dinbych, sy'n ymestyn tua'r de o'r gyffordd a Ffordd Ganol i'r gyffordd a Highlands Road am bellterotua 150m.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
HIGHLANDS CLOSE, RHUDDLAN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 2nd June 2021 to make an Order prohibiting vehicles using that length of Highlands Close, Rhuddlan, in the County of Denbigh which extends southward from its junction with Ffordd Ganol to its junction with Highlands Road for a distance of approximately 150m.
The closure is necessary to facilitate Gas mains replacement by Wales & West Utilities. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via Ffordd Ganol, Barrfield Road, and Highlands Road.
The Order is effective from 23rd June 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 14th July 2021.
Dated: 2 June 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Wales and West Utilities osod prif bibell nwy newydd. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd arwyddion yn cael eu gosod i ddangos y ffordd arall i gerbydau ar hyd Ffordd Ganol, Barrfield Road a Highlands Road.
Bydd y gorchymyn mewn grym o 23 Mehefin 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y bydd y gwaith wedi'i gwblhau, p'run bynnag fydd gyntaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn para tan tua 14 Gorffennaf 2021.
Dyddiedig: 2 Mehefin 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir ?dinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2095895.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices