Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0610326

Notice effective from
21st May 2021 to 20th June 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above
062820 - Erection of 130no dwellings comprising bungalows, houses and two storey apartments with own access, new access road, associated external works and landscaping at land adj to 1 Liverpool Road, Ewloe. (The proposed development does not accord with the provisions of the development plan in force in the area to which the application relates and also affects a public right of way).
062874 - Application for approval of reserved matters following outline approval under planning reference 060076 at land south of Rhos Road, Penyffordd.
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(S) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
060497 - Conversion of former bank into 7no. self-contained apartments at former HSBC, 17 High Street, Holywell. (Amended Plans Received). (This development affects the special character of a Listed Building)
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 11th June 2021 on our website at www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning. consultation@flintshire.gov.uk or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).
Dated this 21 st day of May 2021.
TEMPORARY TRAFFIC NOTICE
TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
GWESPYR
The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from Friday 21st May 2021 to make an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in an Unnamed Road between its junctions with New Road and Uanasa Road, Gwespyr in the County of Flintshire.
The reason for the closure is to facilitate Telecommunications Maintenance with associated works by MJ Quinn on behalf of BT Openreach.
The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs.
It is anticipated that the Order will come into force on Tuesday 08 June 2021, or as soon as possible thereafter. The road will only be closed for one week, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months.
A B/FCC (TTRO) 039952.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.
Dated this 21 st day of May 2021.
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
PUBLIC FOOTPATH NO. 6 IN THE COMMUNITY OF HOLYWELL
Flintshire County Council has made an Order which will prohibit any pedestrians from using Public Footpath No. 6 in the Community of Holywell from its junction with Bagillt Road near Greenfield Valley Car Park at NGR 31972 37748 to a point at NGR 31963 37739 where the footpath branches off into two directions.
The reason for the closure is for Health & Safety reasons during active travel path works by Greenfield Valley Trust.
Alternative routes are available via the other Public Footpaths in Greenfield Valley.
It is anticipated that the Order will come into force on Monday 24th May 2021, or as soon as possible thereafter. The footpath closure is expected to last for a maximum period of six months. A B/FCC (TTRO) 039787. Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 21 st day of May 2021.
www.flintshire.gov.uk - County Hall, Mold, Flintshire


DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN OL ERTHYGL 12
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
062820 - Adeiladu 130 o anheddau yn cynnwys byngalos, tai a rhandai dau lawr gyda mynediad eu hunain, ffordd fynediad newydd, gwaith allanol cysylltiol a thirlunio ar dir wrth ymyl 1 Liverpool Road, Ewloe. (Nid yw'r datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio a darpariaethau'r cynllun datblygu sydd mewn grym yn yr ardal y mae'r cais yn ymwneud a hi ac mae'n effeithio ar hawl dramwy gyhoeddus).
062874 - Cais ar gyfer cymeradwyo materion a gadwyd yn 61 yn amlinellu cymeradwyaeth o dan rif cais cynllunio 060076 ar dir i'r de o Rhos Road, Penyffordd.
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990
RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
060497 - Trosi hen fane i 7 o randai hunangynhaliol yn yr hen HSBC, 17 Stryd Fawr, Treffynnon. (Derbyniwyd Cynlluniau Diwygiedig). (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 11 Mehefin 2021 ar ein gwefan sef www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at planning.consultation@fiintshire.gov.uk neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi). Dyddiedig 21 Mai 2021.
HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
GWESBYR
Mae Cyngor Sir y Fflint drwy hyn, ddim cynt na 7 diwrnod o ddydd Gwener 21 Mai 2021, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd darn o ffordd ddienw rhwng ei chyffyrdd a New Road a Ffordd Llanasa, Gwesbyr, Sir y Fflint. Mae angen cau'r ffordd er mwyn i MJ Quinn wneud gwaith cynnal a chadw a gwaith cysylltiedig ar y cyfarpar telegyfathrebu ar ran BT Openreach.
Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd amgen.
Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ddydd Mawrth 8 Mehefin 2021, neu cyn gynted ag y bo modd wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau am wythnos, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt, ond dim mwy na deunaw mis. A B/FCC (TTRO) 039952.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 21 Mai 2021.
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 6 YNG NGHYMUNED TREFFYNNON
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerddwr rhag defnyddio Uwybr Troed Cyhoeddus Rhif 6 yng Nghymuned Treffynnon o'r gyffordd a Ffordd Bagillt ger Maes Parcio Dyffryn Maes Glas yn NGR31972 37748 i NGR 31963 37739 ble mae'r llwybr troed yn rhannu i ddau gyfeiriad. Mae angen cau'r llwybr at ddibenion iechyd a diogelwch wrth Ymddiriedolaeth Dyffryn Maes Glas ymgymryd a gwaith teithio llesol. Mae modd defnyddio'r llwybrau troed cyhoeddus eraill a geir yn Nyffryn Maes Glas yn lle'r llwybr sydd ar gau. Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ddydd Llun 24 Mai 2021, neu cyn gynted ag y bo modd wedi hynny. Disgwylir i'r llwybr fod ar gau am uchafsm o ohwe mis.
A B/FCC (TTRO) 039787.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 21 Mai 2021.
www.slryflllnt.gov.uk - Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Flint

Attachments

MFN0610326.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices