Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0608318

Notice effective from
7th May 2021 to 6th June 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

062773 - New illuminated fascia signage to front and side of building to replace existing at Poundland, Ambrose Uoyd Centre, Wrexham Street, Mold. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area). 062785 & 062786 - Planning and Listed Building applications for extension and refurbishment of Theatr Clwyd, built in 1976 and listed in 2019. Internal alterations and refurbishment throughout at Theatr Clwyd, Raikes Lane, Mold. (This development affects the special character of a Listed Building).

062802 - Erection of a single 3 bed detached dwelling, parking & associated works at land to the rear of 39-41 High Street, Caergwrle. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).

062817 - Single storey extension to rear at The Haven, 1 Bryn Alyn Cottages, Bridge End, Caergwrle. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 28th May 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy). Dated this 7th day of May 2021. TEMPORARY TRAFFIC NOTICE

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 PUBLIC FOOTPATH NO. 6 IN THE COMMUNITY OF HOLYWELL

The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from Friday 7th May to make an Order which will prohibit pedestrians from using that section of Public Footpath No. 6 in the Community of Holywell from its junction with Bagillt Road near Greenfield Valley Car Park at NGR 31972 37748 to a point at NGR 31963 37739 where the footpath branches off into two directions. The reason for the closure is for Health & Safety reasons during active travel path works by Greenfield Valley Trust. Alternative routes are available via the other Public Footpaths into Greenfield Valley.

It is anticipated that the Order will come into force on Monday 24 May 2021, or as soon as possible thereafter. The footpath closure is expected to last for a maximum period of 6 months. AB/FCC (TTRO) 039787.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 7th day of May 2021.

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 PUBLIC FOOTPATH NO.27 IN THE COMMUNITY OF HOPE

Flintshire County Council has made an Order which will prohibit pedestrians from using that section of Public Footpath No. 27 in the community of Hope from its junction with the old Mold Road near Talwrn at NGR 329690 358712 for an approximate distance of 390 metres to the junction with Fagl Lane at NGR 330019 358514. The reason for the closure is for public safety during earthworks operation onsite.

It is anticipated that the Order will come into force on 10th May 2021, or as soon as possible thereafter. The footpath is expected

to be closed for a maximum period of six months.

AB/039694.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 7th day of May 2021.

NOTICE OF PROPOSAL

THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL

(FFORDD ELDON, SOUGHTON) (PROHIBITION OF DRIVING) ORDER 20-

The Flintshire County Council proposes to make an Order, under Section 1 (1) (d) and (f) of the Road Traffic Regulation Act 1984, and of all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 to the Act, the effect of which will be:

1. To prohibit any vehicle from entering or leaving Ffordd Eldon, Soughton at its south easterly junction with Vownog Newydd For the purposes of this proposed Order, 'Ffordd Eldon - Shall mean the service road that is between Vownog Newydd and Ffordd Eldon adjacent to Lavender View.

In the interests of safety during the COVID-19 Pandemic, should you wish to view a copy of this Notice, the proposed Order, plans

showing the roads affected by the proposal and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order it is advisable

that you view them on our website at

www.Flintshire.gov.uk

> Resident > Roads, Streets and Travel > Traffic Regulation Orders or

you can request a copy of the documents by emailing

Streetscene@flintshire.gov.uk

or calling 01352 701234.

Any person who wishes to object to, or wishes to make representations to the making of the proposed Order, may do so in writing,

together with the grounds on which they are made, to the undersigned, by Friday 28th May 2021.

Stephen O Jones, Chief Officer (Streetscene & Transportation), County Hall, Mold, Flintshire CH7 6NF.

Dated this 7th day of May 2021.

NOTICE OF PROPOSED DISPOSAL OF PUBLIC OPEN SPACE LAND

In compliance with section 123 (2A) Local Government Act 1972, Flintshire County Council gives notice that it intends to dispose, by the grant of a lease, of open space land being the former Uanfynydd Playing Field, Uanfynydd, Flintshire for a peppercorn rent, to be used as recreation land for the benefit of the local community. A copy of a plan of the site may be inspected at Llanfynydd Post Office, Main Road, Uanfynydd LL11 5HH during normal opening hours, and is available for inspection on the Council's website (Public Notices Section) at

www.flintshire.gov.uk

. Any objections, giving reasons, regarding the intended disposal, should be made, in writing, to Valuation and Estates Team, Flintshire County Council, Ty Dewi Sant, St. Davids Park, Ewloe CH5 3FF or by e-mail to

ValuationandEstates@flintshire.gov.uk

to be received no later than 21 May 2021. Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 7th day of May 2021.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyfiwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 062773 - Arwydd ffasgia newydd wedi'i oleuo ar flaen ac ochr yr adeilad yn lle'r arwyddion presennol yn Poundland, Canolfan Ambrose Lloyd, Stryd Wrecsam, yr Wyddgrug. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth). 062785 a 062786 - Ceisiadau Cynllunio ac Adeilad Rhestredig i estyn ac ailwampio Theatr Clwyd, a godwyd yn 1976 a'i rhestru yn 2019. Addasiadau mewnol a gwaith ailwampio drwyddi draw, Theatr Clwyd, Raikes Lane, yr Wyddgrug. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig).

062802 - Codi annedd sengl 3 ystafell wely, parcio a gwaith cysylltiedig ar dir y tu 61 i 39-41 Stryd Fawr, Caergwrle. Patblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth).

062817 - Estyniad unllawr i gefn The Haven, 1 Bryn Alyn Cottages, Bridge End, Caergwrle. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth).

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 28 Mai 2021 ar ein gwefan set

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).

Dyddiedig 7 Mai 2021.

HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - AD RAN 14

14

LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 6 YNG NGHYMUNED TREFFYNNON

Mae Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim cynt na 7 diwrnod o ddydd Gwener 7 Mai a fydd yn gwahardd cerddwyr rhag defnyddio'r rhan honno o Lwybr Troed Cyhoeddus Rhif 6 yng Nghymuned Treffynnon o'r gyffordd a Ffordd Bagillt ger Maes Parcio Dyffryn Maes Glas yn NGR 31972 37748 at bwynt NGR 31963 37739 lie mae'r llwybr troed yn fforchio i ddau gyfeiriad. Mae'r llwybr yn cael ei gau am resymau lechyd a Diogelwch tra bydd gwaith yn cael ei wneud ar y llwybr teithio gan Ymddiriedolaeth Dyffryn Maes Glas.

Mae llwybrau amgen ar gael drwy'r Uwybrau Troed Cyhoeddus eraill i Ddyffryn Maes Glas.

Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ddydd Llun 24 Mai 2021, neu cyn gynted ag y bo modd wedi hynny. Disgwylir i'r llwybr troed fod ar gau am y cyfnod uchaf posib o 6 mis. AB/FCC (TTRO) 039787.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig dydd Gwener 7 Mai 2021.

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 27 YNG NGHYMUNED YR HOB)

14

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerddwyr rhag defnyddio'r rhan honno o Lwybr Cyhoeddus Rhif 27 yng nghymuned Yr Hob o'i chyffordd a Hen Ffordd yr Wyddgrug ger Talwm yn NGR 329690 358712 am bellter o oddeutu 390 metr at gyffordd gyda Fagl Lane yn NGR 330019 358514. Y rheswm dros gau'r llwybr yw sicrhau diogelwch y cyhoedd yn ystod gwaith cloddio'r tir ar y safle.

Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 10 Mai 2021, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Disgwylir y bydd y llwybr troed ar gau am y cyfnod uchaf posib o chwe mis.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig dydd Gwener 7 Mai 2021. HYSBYSIAD O GYNNIG

GORCHYMYN (FFORDD ELDON, SOUGHTON) (GWAHARDD GYRRU) CYNGOR SIR Y FFLINT 20-

Mae Cyngor Sir y Fflint, dan adrannau 1 (1) (d) ac (f) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("Deddf 1984") a phob pwer arall sy'n galluogi, ac ar 61 ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu, yn unol a Rhan III Atodlen 9 Deddf 1984, yn bwriadu gwneud y Gorchymyn a'i effaith fydd:-

1. Gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd i mewn neu allan o Ffordd Eldon, Soughton, ar ei chyffordd de-ddwyreiniol a Vownog Newydd. At ddibenion y gorchymyn arfaethedig hwn, bydd 'Ffordd Eldon' yn golygu'r ffordd wasanaeth sydd rhwng Vownog Newydd a Ffordd Eldon, cyfagos i Lavender View.

Er diogelwch yn ystod y Pandemig Covid-19, os ydych yn dymuno gweld copi o'r Hysbysiad hwn, y Gorchymyn arfaethedig, cynlluniau'n dangos y ffyrdd a effeithir arnynt gan y cynnig a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn, cynghorir eich bod yn eu darllen ar ein gwefan ar

www.siryfflint.gov.uk

> Preswyl >Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion Rheoleiddio Traffig neu gallwch ofyn am gopi o'r dogfennau drwy e-bostio

Streetscene@flintshire.gov.uk

neu drwy ffonio 01352 701234. Gall unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu neu gyflwyno sylwadau ar y Gorchymyn arfaethedig wneud hynny'n ysgrifenedig, gan nodi'r rhesymau dros wrthwynebu, at y sawl a enwir isod erbyn dydd Gwener 28 Mai 2021.

Stephen O Jones, Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NF. Dyddiedig dydd Gwener 7 Mai 2021.

RHYBUDD O FWRIAD I WAREDU MAN AGORED CYHOEDDUS

Yn unol ag adran 123 (2A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, mae Cyngor Sir y Fflint yn rhoi rhybudd ei fod yn bwriadu gwaredu, drwy roi prydles, tir agored yn hen Faes Chwarae Uanfynydd, Llanfynydd, Sir y Fflint, am rent bychan iawn, i'w ddefnyddio fel tir hamdden er budd y gymuned leol. Gellir gweld copi o gynllun y safle yn Swyddfa'r Post Llanfynydd, Prif Ffordd, Llanfynydd LL11 5HH yn ystod oriau agored arferol, ac mae hefyd wedi'i gyhoeddi ar wefan y Cyngor,

www.siryfflint.gov.uk

(Adran Hysbysiadau Cyhoeddus). Os bydd rhywun yn dymuno gwrthwynebu, dylid gwneud hynny'n ysgrifenedig, gan roi rhesymau, a'i anfon i'r Tfm Prisio ac Ystadau, Cyngor Sir y Fflint, Ty Dewi Sant, Pare Dewi Sant, Ewlo CH5 3FF neu drwy e-bost i

ValuationandEstates@flintshire.gov.uk

erbyn 21 Mai 2021 fan bellaf.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig dydd Gwener 7 Mai 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0608318.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices