Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0607800

Notice effective from
30th April 2021 to 30th May 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 062774 - Application to vary condition 14 (hours of operations and delivery) and remove condition 29 (wheel washing facility) attached to planning permission reference 058270 on land lying to the south side of Weighbridge Road, Deeside Industrial Park, Deeside.

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 062204 - Proposed single storey extension to the front of the property at Rhanberfedd Farm, The Coach House, Mold Road, Caergwrle (This development affects the setting of a Listed Building)

062736 - Removal of the existing fascia sign, protruding boxing and projecting Barclay's signage, allow for new fascia to be installed. Existing ATM to be removed. Opening to be infill with render to match existing at Barclays, 19-21 Church Street, Flint, Flintshire pevelopment affecting the character or appearance of a Conservation Area) 062636 - Renewal of unexpired Planning Permission 054629 for Change of Use of land from paddock to 24 touring caravan facilities with amenity block at Ty Hir, Ffordd Glyndwr, Nercwys, Mold (This development affects the setting of a Listed Building) A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 21st May 2021 on our website at

www.flintshire.gov

. uk/planningapplicationsdatabase. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date. A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy). Dated this 30th day of April 2021.

NOTICE OF EXTENSION OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL (PUBLIC FOOTPATH NO. 8 IN THE COMMUNITY OF HIGHER KINNERTON) (TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS) ORDER 2020

The above Order came into force from the 26 October 2020 for a period of 6 months, until and including 25th April 2021.

Notice is now hereby given that the said Order made by Flintshire County Council on the 21 October 2020 is hereby extended with the approval of the Welsh Government until and including 25 October 2021.

The effect of the Order is that no person shall proceed in using that section of Public Footpath No.8 in the Community of Higher Kinnerton from its junction with Lower Mountain Road, Pen y Ffordd, at NGR 33104 36227 to its junction with Hulleys Close, Pen y Ffordd, at NGR 33067 36239.

The reason for the closure is for Health and Safety reasons during development works to negate the likelihood of danger to the public. There is no alternative route available. AB/FCC031874.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), Flintshire County Council, County

Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 30th day of April 2021.

TEMPORARY TRAFFIC NOTICE

TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 TREUDDYN

The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the Friday 30 April 2021 to make an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in Queen Street, between its junctions with Maes Glas and Erw Fynnon, Treuddyn in the County of Flintshire.

The reason for the closure is to facilitate the installation of a new gravity sewer with associated works by Morgan Sindall Construction and Infrastructure Limited on behalf of Dwr Cymru Welsh Water.

The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs.

It is anticipated that the Order will come into force on Thursday 20 May 2021, or as soon as possible thereafter. The road will only be closed for five weeks, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. AB/FCC (TTRO) 039772.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), Flintshire County Council, County

Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 30th day of April 2021.

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

LINK FOOTPATH IN THE COMMUNITY OF MOSTYN

The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 30th April 2021 to make the following Order which will prohibit pedestrians from using the link footpath between Ffordd Pandarus and Ffordd Ddyfrdwy, Maes Pennant in the Community of Mostyn.

The reason for the closure is to facilitate the construction of new housing with associated works by Wates Construction.

The alternative routes available for pedestrians will be signed accordingly by the use of prescribed signs.

It is anticipated that the Order will come into force on the 17th May 2021, or as soon as possible thereafter. The link footpath will be closed for a maximum period of six months. AB/039650.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), Flintshire County Council, County

Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 30th day of April 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN OL ERTHYGL 12

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.

062774 - Cais i amrywio amod 14 (oriau gweithredu a danfoniadau) a dileu amod 29 (cyfleuster glanhau olwynion) sydd ynghlwm wrth ganiatad cynllunio cyfeimod 058270 ar dir sy'n gorwedd i'r de o Weighbridge Road, Glannau Dyfrdwy.

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.

062204 - Estyniad unllawr arfaethedig i flaen eiddo ar Fferm Rhanberfedd, The Coach, Ffordd yr Wyddgrug, Caergwrle (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig)

062736 - Cael gwared ar yr arwydd ffasgia presennol, bocs ymwthiol ac arwyddion bargodol Barclays, caniatau gosod ffasgia newydd. Cael gwared ar y peiriant ATM presennol. Yr agoriad i gael ei fewnlenwi a rendrad i weddu i beth sydd yno eisoes yn Barclays, Stryd yr Eglwys, y Fflint, Sir y Fflint (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu olwg Ardal Gadwraeth)

062636 - Adnewyddu Caniatad Cynllunio 054629 nad yw wedi dod i ben ar gyfer newid defnydd tir o badog i gyfleuster ar gyfer 24 carafan deithiol gyda bloc cyfleusterau yn Nhy Hir, Ffordd Glyndwr, yr Wyddgrug (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig)

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 21 Mai 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi). Dyddiedig 30ain Ebrill 2021.

RHYBUDD O ESTYN GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (LLWYBRAU CYHOEDDUS RHIF 8 YNG NGHYMUNED HIGHER KINNERTON) (GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO)2020

Daeth y Gorchymyn uchod i rym o'r 26 Hydref 2020 am gyfnod o 6 mis, hyd at ac yn cynnwys 25ain Ebrill 2021.

Rhoddir rhybudd drwy hyn fod y Gorchymyn uchod a wnaed gan Gyngor Sir y Fflint ar 21 Hydref 2020 wedi'i estyn gyda chymeradwyaeth Uywodraeth Cymru hyd at ac yn cynnwys 25 Hydref 2021.

Effaith y Gorchymyn yw na fydd unrhyw unigolyn yn defnyddio'r rhan honno o'r Uwybr Troed Cyhoeddus Rhif 8 yng Nghymuned Higher Kinnerton o'i gyffordd gyda Lower Mountain Road, Pen y Ffordd, yn NGR 33104 36227 at ei gyffordd a Hulleys Close, Pen y Ffordd yn NGR 33067 36239.

Rhesymau lechyd a Diogelwch sydd dros gau yn ystod gwaith datblygu er mwyn dirymu'r tebygrwydd o berygl i'r cyhoedd. Nid oes llwybr arall ar gael. AB/FCC031874.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y

Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.

Dyddiedig Main Ebrill 2021.

RHYBUDD TRAFNIDIAETH DROS DRO

GORCHYMYN GWAHARDDIAD DROS DRO AR

DRAFNIDIAETH DRWODD

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 TREUDDYN

Mae Cyngor Sir Y Fflint yn bwriadu ddim cynharach na 7 diwmod o ddydd Gwener, 30 Ebrill 2021 i wneud Gorchymyn a fydd yn atal mynediad i unrhyw gerbyd ar Queen Street, rhwng ei gyffyrdd gyda Maes Glas ac Erw Ffynnon, Treuddyn yn Sir y Fflint.

Y rheswm dros y cau yw gwneud gwaith gosod carthffos disgyrchiant newydd gan Morgan Sindall Construction and Infrastructure Limited ar ran Dwr Cymru.Bydd y llwybrau amgen ar gyfer cerbydau wedi eu harwyddo'n briodol gydag arwyddion penodol.

Rhagwelir bod y Gorchymyn yn dod i rym ar ddydd lau, 20 Mai 2021, neu mor fuan a phosib wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau am bump wythnos, neu tan fydd y gwaith wedi'i gwblhau, yn ddarostyngedig i uchafswm cyfnod o ddeunaw mis. AB/FCC (TTRO) 039772.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig Main Ebrill 2021.

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 LLWYBR TROED CYSWLLT YNG NGHYMUNED MOSTYN

Mae Cyngor Sir y Fflint, ddim cynt na 7 niwmod wedi 30 Ebrill 2021, yn bwriadu gwneud y Gorchymyn canlynol i wahardd cerddwyr rhag defnyddio'r llwybr troed cyswllt rhwng Ffordd Pandarus a Ffordd Ddyfrdwy, Maes Pennant yng Nghymuned Mostyn.

Y rheswm dros y cau yw hwyluso'r gwaith o adeiladu tai newydd a gwaith cysylltiol gan Wates Construction.Bydd y llwybrau amgen ar gyfer cerddwyr wedi'u harwyddo'n briodol gyda'r arwyddion penodedig.

Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 17 Mai 2021, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Disgwylir y bydd y Ih/vybr troed cyswllt ar gau am y cyfnod uchafswm o chwe mis. AB/039650.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig Main Ebrill 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0607800.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices