Search for more Public Notices in your area
Planning

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

Notice ID: MFN0606835

Notice effective from
23rd April 2021 to 23rd May 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

062640 - Erection of a rear single storey side extension consisting two storey double garage (bedrooms at first floor) annex at The Paddocks, Rhosesmor. (This application affects a public right of way).

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

062381 - The proposed works are to remove the existing decayed timber deck planks and replace with composite glass fibre decking planks with resin bearers. The new decking planks and bearers will be fixed to the existing steel cantilever using existing fixing bolt holes. The walkway is bolted to the east elevation and cantilevers out from the grade 2 listed railway bridge and was installed in 2003 and is approximately 172m long x 2.3m wide. The walkway carries a cycleway and walkway over the River Dee and the new decking will have very little impact on the bridge appearance and will allow the continued safe use and enjoyment by the public at Hawarden Bridge, Shotton. (This development affects the special character of a Listed Building). 062669 - Listed Building Application - convert into 5no. self-contained apartments at The Old Courthouse, 4 Halkyn Street, Holywell. (This development affects the special character of a Listed Building within a Conservation Area).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 14th May 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@fiintshire.gov

. uk or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date. A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).

Dated this 23rd day of April 2021.

BUCKLEY COMMON C.L. 7

SUBJECT LAND LOCATED AT HAWKESBURY ROAD, BUCKLEY, FLINTSHIRE, CH7 3HR

Flintshire County Council; Streetscene and Transportation has applied to the Welsh Ministers for consent under section 38 of the Commons Act 2006 to carry out restricted works on Buckley Common relating to land adjacent to Hawkesbury Road, Buckley, Flintshire CH7 3HR. The proposed works are the construction of a 3 metre wide shared use path, for cyclists and pedestrians, which will run adjacent to Hawkesbury Road, linking the existing footways on the east and west sides of the common land.

A copy of the application form and map showing the proposed works can be inspected at Buckley Connects Centre between the hours of 10.00 am and 4.00 pm weekdays (not public holidays) until the 21 st May 2021. Any objections or representations should be sent in writing ON or BEFORE that date it the Planning Inspectorate Wales at Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ. Letters sent to the Planning Inspectorate cannot be treated as confidential. They will be copied to the applicant and possibly to other interested parties. Flintshire County Council, Streetscene and Transportation, Alltami Depot, Mold Road, Alltami, Flintshire CH7 6LG.

streetworks@flintshire.gov.uk

Dated this 23rd day of April 2021. TEMPORARY TRAFFIC NOTICE

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

PUBLIC FOOTPATH NO. 27 IN THE COMMUNITY OF HOPE

The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 23rd April 2021 to make an Order which will prohibit pedestrians from using that section of Public Footpath No. 27 in the community of Hope from its junction with the old Mold Road near Talwm at NGR 329690 358712 for an approximate distance of 390 metres to the junction with Fagl Lane at NGR 330019 358514. The reason for the closure is for public safety during earthworks operation onsite.

It is anticipated that the Order will come into force on 10th May 2021, or as soon as possible thereafter. The footpath is expected to be closed for a maximum period of six months. AB/039694.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall,

Mold, Flintshire

Dated this 23rd of April 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold,

Flintshire

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN OL ERTHYGL 12

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 062640 - Codi estyniad ochr unllawr i'r cefn sy'n cynnwys anecs garej dwbl deulawr (ystafelloedd gwely ar y llawr cyntaf) yn The Paddocks, Rhosesmor. (Mae'r cais hwn yn effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus).

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 062381 - Gwneir cais am gael gwneud gwaith i dynnu estyll pren y decin presennol sydd wedi pydru a gosod estyll decin ffeibr gwydr cyfansawdd gyda chynhalwyr resin yn eu He. Bydd estyll a chynhalwyr y decin newydd yn cael eu gosod ar y cantilifer dur presennol gan ddefnyddio'r tyllau bollt gosod presennol. Mae'r rhodfa wedi ei bolltio ar yr ochr ddwyreiniol ac mae'n ymestyn allan o'r bont reilffordd restredig gradd 2. Cafodd ei gosod yn 2003 ac mae tua 172m o hyd x 2.3m o led. Mae'r rhodfa yn cludo llwybr beiciau a llwybr cerdded dros yr Afon Dyfrdwy, ac ni fydd y decin newydd yn cael fawr o effaith ar ymddangosiad y bont. Bydd yn caniatau i'r cyhoedd barhau ddefnyddio a mwynhau Pont Penarlag, Shotton yn ddiogel. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig). 062669 - Cais Adeilad Rhestredig - addasu Yr Hen Lys, 4 Heol Helygain, Treffynnon, yn 5 rhandy hunangynhwysol. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).

Gall aelodau'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 14 Mai 2021 ar ein gwefan, sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny ar y wefan, dros e-bost:

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, drwy eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF a nodi'r cyfeimod perthnasol, erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi). Dyddiedig 23 Ebrill 2021. TIR COMIN BWCLE C.L. 7

TIR DAN SYLW AR HAWKESBURY ROAD, BWCLE, SIR Y FFLINT, CH7 3HR.

Mae Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth Cyngor Sir y Fflint wedi cyflwyno cais i Weinidogion Cymru i dderbyn caniatad dan Adran 38 Deddf Tiroedd Comin 2006 i ymgymryd a gwaith cyfyngedig ar Dir Comin Bwcle with ymyl Hawkesbury Road, Bwcle, Siry Fflint CH7 3HR.

Y bwriad ydi creu llwybr 3 metr o led, ar gyfer beicwyr a cherddwyr, with ymyl Hawkesbury Road - gan gysylltu'r llwybrau troed presennol i'r dwyrain a'r gorilewin o'r tir comin.Mae copi o'r ffurflen gais a map yn dangos y gwaith arfaethedig ar gael i'w gweld yng Nghanolfan Bwcle yn Cysylltu rhwng 10am a 4pm yn ystod yr wythnos (ond nid ar wyliau cyhoeddus) tan 21 Mai 2021. Dylid anfon unrhyw wrthwynebiad neu sylw yn ysgrifenedig AR neu CYN y dyddiad uchod i Arolygiaeth Gynllunio Cymru, Adeiladau'r Goran, Pare Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ. Ni fydd llythyrau a anfonir i'r Arolygiaeth Gynllunio yn cael eu trin yn gyfrinachol. Bydd y llythyrau yn cael eu copid i'r ymgeisydd ac, o bosibl, i bartion eraill a diddordeb.

Cyngor Sir y Fflint, Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth, Depo Alltami Ffordd yr Wyddgrug, Alltami, Sir y Fflint CH7 6LG.

streetworks@flintshire.gov.uk

Dyddiedig 23 Ebrill 2021. HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -ADRAN 14

LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 27 YNG NGHYMUNED YR HOB

Mae Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu gwneud gorchymyn, dim cynt na 7 diwrnod o 23 Ebrill 2021 i wneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd cerddwyr rhag defnyddio'r rhan honno o Iwybr troed cyhoeddus rhif 27 yng nghymuned Yr Hob o'i gyffordd a Hen Ffordd yr Wyddgrug ger Talwm yn NGR 329690 358712 am bellter o oddeutu 390 metr i'r gyffordd a L6n Fagl yn NGR 330019 358514.

Y rheswm dros y cau yw diogelwch y cyhoedd yn ystod gwaith cloddio ar y safle.Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 10 Gorffennaf 2021, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Disgwylir y bydd y llwybr troed ar gau am y cyfnod uchafswm o chwe mis. AB/039694.

a

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug Sir y Fflint. Dyddiedig 23 Ebrill 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Attachments

MFN0606835.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices