Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0605903

Notice effective from
16th April 2021 to 16th May 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 062054 - Cais Adeilad Rhestredig am estyniad ac adnewyddu Adeilad Rhestredig Gradd 2* i'w ddychwelyd i dB annedd sengl yn NhH Plas y Bwl, Plas y Bwl, Caergwrle, Wrecsam.( Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig).

062490 - newid defnydd o ddefnydd Busnes B1 i ddefnydd D1. I'w ddefnyddio fel olinig oroen a lies, gyda thriniaethau lies ac ieohyd yn Uned 8, Well House Barns, Chester Road, Bretton, Caer (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig a Lleoliad Adeilad Rhestredig).062491 - Cais Adeilad Rhestredig - diwygiadau mewnol ac allanol ffurfio Newid Defnydd o ddefnydd Busnes B1 i ddefnydd D1. I'wddefnyddio fel clinig croen a lies, gyda thriniaethau lies ac iechyd yn Uned 8, Well House Barns, Chester Road, Bretton, Caer (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig a Lleoliad Adeilad Rhestredig).

062647 - Codi estyniad unllawr, llawr gwaelod i gefn yr eiddo (ystafell gawod) yn 50, Stryd Fawr, Caergwrle, Wrecsam (Datblygiad yn effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth). 061780 - Addasiadau a gwaith adeiladu to newydd i ddarparu llety ychwanegol yn NhB Uan, Llansana, Treffynnon, Sir y Fflint (Datblygiad yn effeithio ar nodweddion neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth). 061875 - Cais ar gyfer caniatad ardal gadwraeth i ddymchwel Talacre Arms, Ffordd Newydd, Treffynnon, Sir y Fflint. Patblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth). Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 7 Mai 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint

.

gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglEri a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).

Dyddiedig 16 Ebrill 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

062054 - Listed Building Application for extension and renovation of Grade 2* Listed Building to revert to single dwelling house at Plas yn Bwl House, Plas y Bwl, Caergwrle, Wrexham. (This development affects the special character of a Listed Building).

062490 - Change of Use from B1 Business use to D1 usage. To be used as a skin clinic wellness, wellbeing and health related treatments at Unit 8, Well House Bams, Chester Road, Bretton, Chester (This development affects the special character of a Listed Building and Setting of a Listed Building).062491 - Listed Building Application - Internal and external alterations to form Change of Use from B1 Business use to D1 usage. To be used as a skin clinic and wellness, wellbeing and health related treatments(Partly in Retrospect) at Unit 8, Well House Barns, Chester Road, Bretton, Chester (This development affects the special character of a Listed Building and Setting of a Listed Building). 062647 - Erection of a ground floor single storey extension to the rear (shower room) at 50 High Street, Caergwrle, Wrexham (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area). 061780 - Alterations and construction of new roof to provide additional accommodation at Ty Uan, Llanasa, Holywell, Flintshire (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).061875 - Application for Conservation Area consent to demolition of The Talacre Arms, New Road, Holywell, Flintshire. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 7th May 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).

Dated this 16 day of April 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0605903.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices