Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER

Notice ID: MFN0605046

Notice effective from
9th April 2021 to 9th May 2021

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 PUBLIC FOOTPATH NO. 66 IN THE COMMUNITY OF TREUDDYN & PUBLIC FOOTPATH NO. 36 IN THE COMMUNITY OF LLANFYNYDD
Flintshire County Council has make an Order which will prohibit pedestrians from using the following:
1. A section of the Public Footpath No.66 in the community of Treuddyn from its junction with Llanfynydd Road, near Keepers Cottage at NGR 32709 35758 to a point where it becomes Public Footpath No. 36 in the Community of Llanfynydd at NGR 32747 35764.

2. A section of the Public Footpath No.36 in the Community of Llanfynydd near Fairhaven Faith Home at NGR 32788 35781 to a point where it becomes Public Footpath No.66 in the community of Treuddyn at NGR 32747 35764.

The reason for the closure is for health and safety reasons due to a landslip following flooding.
It is anticipated that the Order will come into force on 14th April 2021. The footpath is expected to be closed for the maximum period of six months until 13th October 2021. AB/031874.
Dated this 9th day of April 2021.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.
NOTICE OF MODIFICATION ORDER
SECTION 53 OF THE WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981
DEFINITIVE MAP AND STATEMENT OF PUBLIC RIGHTS OF
WAY FOR THE COUNTY OF CLWYD
THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL
(PUBLIC FOOTPATH NO. 2 IN THE COMMUNITY OF
CAERWYS)
DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER 2020
The above Order made on the 17th March 2020, if confirmed as made, will modify the definitive map and statement for the area by:
1) Adding to it a public footpath, in the Community of Caerwys, in the County of Flintshire, commencing at NGR 31275 37153 running in a easterly direction for a total distance of approximately 50 metres at NGR 31280 37152 as indicated by a bold broken black line between points A and B on the Order map.

2) Deleting from it Public Footpath, in the Community of Caerwys, in the County of Flintshire, commencing at NGR 31275 37153 running in a southerly direction for a total distance of approximately 24 metres at NGR 31273 37151 as indicated by a bold black line between points A and C on the Order map.

3) Varying the relevant particulars contained in the Statement accompanying the Definitive Map.

A copy of the confirmed Order and the Order Map have been deposited at Mold Connects Centre, Mold Library, Earl Road, Mold, CH7 1AP and maybe inspected free of charge by appointment only during normal office hours. (Council contact: Mrs. Suzanne Williams tel. no.: 01352 704612 - email:

publicrightsofway@flintshire.gov.uk

). Any representation or objection relating to the Order may be sent in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy) at the address below (quoting reference RS/SLW/11/3/402) no later than 11th May 2021, and must include particulars of the grounds relied on.
If no representations or objections are duly made to the Order, or if any so made are withdrawn, the Flintshire County Council, instead of submitting the Order to the Welsh Government, may itself confirm the Order. If the Order is submitted to the Welsh Government, any representations or objections which have been duly made and not withdrawn will be sent with it. RS/SLW/11/3/402.
Dated this 9th day of April 2021.
Andrew Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire CH7 6NB.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 66 YNG NGHYMUNED TREUDDYN A LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 36 YNG NGHYMUNED LLANFYNYDD
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerddwyr rhag defnyddio'r canlynol:
1. Rhan o Lwybr Troed Cyhoeddus Rhif 66 yng Nghymuned Treuddyn o'i gyffordd gyda Ffordd Llanfynydd, ger Keepers Cottage yn NGR 32709 35758 hyd at bwynt lie mae'n dod yn Lwybr Troed Cyhoeddus Rhif 36 yng Nghymuned Llanfynydd yn NGR 32747 35764.

2. Rhan o Lwybr Troed Cyhoeddus Rhif 36 yng Nghymuned Llanfynydd ger Fairhaven Faith Home yn NGR 32788 35781 hyd at bwynt lie mae'n dod yn Lwybr Troed Cyhoeddus Rhif 66 yng Nghymuned Treuddyn yn NGR 32747 35764.

Y rheswm dros gau'r llwybr yw mesymau iechyd a diogelwch yn sgil tirlithriad yn dilyn llifogydd.
Disgwylir i'r Gorchymyn ddod i rym ar 14 Ebrill 2021. Rhagwelir y bydd y llwybr troed ar
gau am uchafswm o 6 mis nes 13 Hydref, 2021.
AB/031874.
Dyddiedig 9 Ebrill 2021.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
HYSBYSIAD O ORCHYMYN NEWID
ADRAN 53 DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981
MAP SWYDDOGOL A DATGANIAD O HAWLIAU TRAMWY
CYHOEDDUS AR GYFER SIR CLWYD
GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT
(LLWYBR CYHOEDDUS RHIF 2 YNG NGHYMUNED
CAERWYS)
GORCHYMYN ADDASU MAP DIFFINIOL 2020
Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaethpwyd ar 17 Mawrth 2020, os caiff ei weithredu, yn addasu'r map diffiniol a'r datganiad ar gyfer yr ardal drwy:
1) Ei ychwanegu at Iwybr troed cyhoeddus, yng Nghymuned Caerwys, yn Sir y Fflint, gan ddechrau yn NGR 31275 37153 i'r dwyrain, am bellter oddeutu 50 metr yn NGR 31280 37152 fel y dangosir gyda llinell ddu doredig rhwng pwyntiau A a B ar fap y Gorchymyn.

2) Ei ddileu o Iwybr troed cyhoeddus, yng Nghymuned Caerwys, yn Sir y Fflint, gan ddechrau yn NGR 31275 37153 i'r de, am bellter oddeutu 24 metr yn NGR 31273 37151 fel y dangosir gyda llinell ddu doredig rhwng pwyntiau A a C ar fap y Gorchymyn.

3) Addasu'r manylebau perthnasol a gynhwysir yn y datganiad sy'n cyd-fynd a'r Map Diffiniol.

Mae copi o'r gorchymyn a gadarnhawyd a map y gorchymyn wedi eu gadael yng Nghanolfan Sir y Fflint yn Cysylltu, Yr Wyddgrug, Llyfrgell Yr Wyddgrug, Earl Road, Yr Wyddgrug, CH7 1AP a gellir ei archwilio am ddim drwy wneud apwyntiad yn unig, yn ystod oriau swyddfa arferol. (Cyswllt yn y Cyngor: Mrs. Suzanne Williams rhif ffSn: 01352 704612 - e-bost:

publicrightsofway@flintshire.gov.uk

). Gallwch anfon unrhyw sylw neu wrthwynebiad i'r Gorchymyn yn ysgrifenedig at y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) i'r cyfeiriad isod (gan ddyfynnu cyfeimod RS/SLW/11/3/402) erbyn 11 Mai, 2021 fan bellaf. Cofiwch nodi ar ba sail y gwneir y sylwadau neu'r gwrthwynebiadau.
Os na dderbynnir unrhyw sylw na gwrthwynebiad i'r Gorchymyn, neu os bydd rhai a wneir yn cael eu tynnu'n 61, gall Cyngor Sir y Fflint gadamhau'r gorchymyn yn hytrach na'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Os caiff y Gorchymyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru, bydd unrhyw sylw neu wrthwynebiad sydd wedi ei wneud a heb ei dynnu'n 61 yn cael ei anfon gyda'r Gorchymyn. RS/SLW/11/3/402. Dyddiedig 9th Ebrill 2021.
Dyddiedig 9th Ebrill 2021.
Andrew Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NB.

www.slryffllnt.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0605046.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices