Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0580001

Notice effective from
2nd April 2021 to 2nd May 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

060699 - Outline application for proposed residential development of up to 18no. dwellings including the formation of new vehicular access, drainage, landscaping and all other associated works at Tan Y Bryn, Bryn Road, Flint, ^mended/additional information received). 062409 - Application for approval of reserved matters for proposed enabling and infrastructure works on residential phases 1b, 2 and 3 following outline approval (059635) at Former Corus Garden City site, Garden City, Deeside.

- Outline application for proposed residential development of up to 18no. dwellings including the formation of new vehicular access, drainage, landscaping and all other associated works at Tan Y Bryn, Bryn Road, Flint, ^mended/additional information received).

- Application for approval of reserved matters for proposed enabling and infrastructure works on residential phases 1b, 2 and 3 following outline approval (059635) at Former Corus Garden City site, Garden City, Deeside.

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 23rd April 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).

Dated this 2nd day of April 2021.

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

PUBLIC FOOTPATH NO. 69 IN THE COMMUNITY OF FLINT

Flintshire County Council has made an Order which will prohibit pedestrians from using a section of Public Footpath No. 69 in the community of Hint from its junction with Leadbrook drive near Leadbrook Hall at NGR 32595 37113 for an approximate distance of 466 metres to the junction with Papermill Lane at NGR 32635 37124. The reason for closure is for public safety during construction works to upgrade reservoir spillway capacity.

It is anticipated that the Order will come into force on the 5th April 2021, or as soon as possible thereafter. The footpath closure is expected to last for a maximum period of six months. AB/031874.

AB/031874.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 2nd day of April 2021.

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

PUBLIC FOOTPATH NO. 40A IN THE COMMUNITY OF BRYNFORD

Flintshire County Council has made an Order which will prohibit pedestrians from using a section of Public Footpath No. 40a in the Community of Brynford from a point at the western end near the Kennels at NGR 31594 37492 to a point at the eastern part of the Byway at its junction with Public Footpath No. 41 at NGR 31656 37498. The reason for closure is to protect the public for Health and Safety reasons due to the dangerous condition vehicles have left the Byway in. It is anticipated that the Order will come into force on the 5th April 2021, or as soon as possible thereafter. The footpath closure is expected to last for a maximum period of six months. DT/FCC031874.

DT/FCC031874.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 2nd day of April 2021.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN OL ERTHYGL 12

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 060699 - Cais Amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl arfaethedig o hyd at 18 annedd gan gynnwys oreu mynedfa i gerbydau, draenio, tirlunio a holl waith cysylltiedig yn Tan y Bryn, Bryn Road, y Fflint. (Gwybodaeth ychwanegol/ddiwygiedig wedi'i derbyn). 062409 - Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn 61 ar gyfer galluogi gwaith isadeiledd ar gamau preswyl 1b, 2 a 3 yn dilyn cymeradwyaeth amlinellol (059635) yn hen safle Corus Garedn City, Garden City, Glannau Dyfrdwy.

060699

062409

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 23 Ebrill 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn 9'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@fiintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi). Dyddiedig 2 Ebrill 2021.

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -AD RAN 14

LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 69 YNG NGHYMUNED Y FFLINT

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerddwyr rhag defnyddio'r rhan honno o Lwybr Cyhoeddus Rhif 69 yng nghymuned y Fflint o'i gyffordd a Leadbrook drive ger Leadbrook Hall yn NGR 32595 37113 am bellter o oddeutu 466 metr at y cyffordd 9 Papermill Lane ar bwynt NGR 32635 37124.

Y rheswm dros y cau yw er diogelwch y cyhoedd yn ystod gwaith adeiladu i uwchraddio capasiti gorlifan y gronfa ddwr.Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 5 Ebrill 2021, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Disgwylir i'r llwybr fod ar gau am chwe mis ar y mwyaf. AB/031874.

AB/031874.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 2 Ebrill 2021.

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -AD RAN 14

LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 40A YNG NGHYMUNED BRYNFORD

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerddwyr rhag defnyddio'r rhan honno o Lwybr Cyhoeddus Rhif 40a yng Nghymuned Brynford o bwynt ar ochr orllewinol ger y Cytiau Cwn yn NGR 31594 37492 i bwynt ar ran ddwyreiniol y Gilffordd yn ei gyffordd a Uwybr Cyhoeddus Rhif 41 yn NGR 31656 37498.

Y rheswm dros y cau yw diogelu'r cyhoedd am resymau iechyd a diogelwch yn sgil y cyflwr peryglus mae cerbydau wedi ei greu yn y Gilffordd.Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 5 Ebrill 2021, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Disgwylir i'r llwybr fod ar gau am chwe mis ar y mwyaf. DT/FCC031874.

DT/FCC031874.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 2 Ebrill 2021.

www.slryffllnt.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

Attachments

MFN0580001.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices