Search for more Public Notices in your area
Planning

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

Notice ID: MFN0584362

Notice effective from
30th October 2020 to 29th November 2020

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

061408 - Office building to be erected on the plot of an existing dwelling at 5, Avon Court, Mold. (This development affects the setting of a Listed Building).

061564 - Listed Building Application to replace garden room, removal of porch, replacement windows and doors. Create annex accommodation above garage, works to garden at Ffrith Hall, Ffrith, (This development affects the special character of a Listed Building). 061649 - Listed Building Application for the conversion of existing garage to craft studio and home office at White House, Wrexham Road, Mold. (This development affects the special character of a Listed Building).

061697 - Demolition of current stable building to be replaced with two floor detached building with garage and hobby room facilities and the erection of a single storey extension to the dwelling at Hillside, Fellows Lane, Caergwrle. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area) - (Amended Description). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 20th November 2020 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

, Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 30th day of October 2020. TEMPORARY TRAFFIC NOTICE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL

TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -

SECTION 14

SANDYCROFT

The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 30 October 2020 to make an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in the following roads:

1. Phillip Street, between its junctions with B5129 Chester Road and Wood Street2. Moor Lane, between its junctions with B5129 Chester Road and duckers Lane3. Rake Lane, from its junctions with B5129 Chester Road to Rake FarmThe reason for the closure is to facilitate works to the BT infrastructure with associated works by Sunbelt Rental Limited on behalf of BT Openreach.

The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed

accordingly by the use of prescribed signs.

It is anticipated that the Order will come into force on 16 November

2020, or as soon as possible thereafter. The road will only be closed

for two weeks, or until earlier completion of the works, subject to a

maximum period of eighteen months.

AB/FCC (TRO) 038271

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 30th day of October 2020.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 061408 - Codi adeilad swyddfeydd ar safle annedd bresennol yn 5, Avon Court, Yr Wyddgrug. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig).

061564 - Cais Adeilad Rhestredig i ailosod ystafell yr ardd, cael gwared ar bortsh, ailosod ffenestri a drysau. Creu llety anecs uwchben y garej, gwaith yn yr ardd yn Neuadd Ffrith, Ffrith. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig). 061649 - Cais Adeilad Rhestredig er mwyn trosi garej presennol yn stiwdio grefft a swyddfa gartref yn White House, Wrexham Road, Yr Wyddgrug. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig).

061697 - Dymchwel adeilad sad presennol a'i ddisodli ag adeilad ar wahaYi deulawr gyda garej a chyfleusterau ystafell hobi a chodi estyniad unllawr i'r annedd yn Hillside, Fellows Lane, Caergwrle. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth) - (Disgrifiad Diwygiedig).

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 20 Tachwedd 2020 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.ronsultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint. Dyddiedig 30 Hydref 2020. HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR Y FFLINT

GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -

AD RAN 14

SANDYCROFT

Mae Cyngor Sir y Fflint, ddim cynt na 7 diwrnod wedi 30 Hydref 2020, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r ffyrdd canlynol:

1. Phillip Street rhwng ei chyffyrdd a'r B5129 Ffordd Caer a Stryd Wood2. Moor Lane rhwng ei chyffyrdd a'r B5129 Ffordd Caer a Duckers Lane3. Rake Lane o'i chyffyrdd a'r B5129 Ffordd Caer hyd at Rake Farm Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Sunbelt Rental Limited weithio ar isadeiledd BT ac ymgymryd a gwaith cysylltiedig ar ran BT Openreach. Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd amgen.Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 16 Tachwedd 2020, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau am bythefnos, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt, ond ni chaiff fod ar gau am gyfnod mwy na deunaw mis. AB/ FCC (TRO) 038271 Dyddiedig 30 Hydref 2020.

a

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0584362.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices